Wiadomości

Z dnia 13.06.2023

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Spółki ‘ ELEWACJE” S.A. w Gdańsku zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000093899 zwołuje na dzień 28 czerwca 2023 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Trakt Św. Wojciecha 394 o godzinie 14:00 z następującym porządkiem obrad.

 

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4.  Przyjęcie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w 2022r
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022r.
 7. Przedstawienie bilansu, rachunku wyników, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz zmian w kapitale własnym za rok 2022r.
 8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu za 2022r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku wyników, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz zmian w kapitale własnym za rok 2022 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zysku Spółki za rok  2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
 13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Z dnia 10.09.2023

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Spółki ‘ ELEWACJE” S.A. w Gdańsku zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000093899 zwołuje na dzień 24 września 2020 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Trakt Św. Wojciecha 394 o godzinie 14:00 z następującym porządkiem obrad.

 

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4.  Przyjęcie porządku obrad
 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w 2020r
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020r.
 7. Przedstawienie bilansu, rachunku wyników, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz zmian w kapitale własnym za rok 2020r.
 8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu za 2020r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku wyników, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz zmian w kapitale własnym za rok 2020 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok  2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
 13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Z dnia 04.01.2021

Piąte i ostatnie wezwanie akcjonariuszy

Zarząd Spółki pod firmą ELEWACJE SA w Gdańsku, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000093899
przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, nr NIP:5830005727, w związku z treścią
przepisu art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy –
Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku
z późn. zmianami – dalej Ustawa), wzywa ponownie wszystkich
akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów Akcji imiennych w
celu ich dematerializacji, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w Ustawie, moc obowiązujących
dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1
marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym
status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do
aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

Dokumenty akcji należy składać osobiście w siedzibie Spółki tj. ul.
Trakt Św. Wojciecha 394, 80-007 Gdańsk, w dniach roboczych (od
poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-15.00.
Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem.
Złożone akcje zostaną przekształcone w formę zapisu elektronicznego w
postaci rejestru akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Dom
Maklerski BDM S.A. w Bielsku-Białej, wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 września 2020 roku.

Z dnia 09.12.2020

Czwarte wezwanie akcjonariuszy

Zarząd Spółki pod firmą ELEWACJE SA w Gdańsku, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000093899
przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, nr NIP:5830005727, w związku z treścią
przepisu art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy –
Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku
z późn. zmianami – dalej Ustawa), wzywa ponownie wszystkich
akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów Akcji imiennych w
celu ich dematerializacji, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w Ustawie, moc obowiązujących
dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1
marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym
status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do
aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

Dokumenty akcji należy składać osobiście w siedzibie Spółki tj. ul.
Trakt Św. Wojciecha 394, 80-007 Gdańsk, w dniach roboczych (od
poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-15.00.
Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem.
Złożone akcje zostaną przekształcone w formę zapisu elektronicznego w
postaci rejestru akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Dom
Maklerski BDM S.A. w Bielsku-Białej, wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 września 2020 roku.

Z dnia 09.11.2020

Trzecie wezwanie akcjonariuszy

Zarząd Spółki pod firmą ELEWACJE SA w Gdańsku, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000093899
przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, nr NIP:5830005727, w związku z treścią
przepisu art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy –
Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku
z późn. zmianami – dalej Ustawa), wzywa ponownie wszystkich
akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów Akcji imiennych w
celu ich dematerializacji, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w Ustawie, moc obowiązujących
dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1
marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym
status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do
aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

Dokumenty akcji należy składać osobiście w siedzibie Spółki tj. ul.
Trakt Św. Wojciecha 394, 80-007 Gdańsk, w dniach roboczych (od
poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-15.00.
Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem.
Złożone akcje zostaną przekształcone w formę zapisu elektronicznego w
postaci rejestru akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Dom
Maklerski BDM S.A. w Bielsku-Białej, wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 września 2020 roku.

Z dnia 19.10.2020

Drugie wezwanie akcjonariuszy

Zarząd Spółki pod firmą ELEWACJE SA w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000093899 przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr NIP:5830005727, w związku z treścią przepisu art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku z późn. zmianami – dalej Ustawa), wzywa ponownie wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów Akcji imiennych w celu ich dematerializacji, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w Ustawie, moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

Dokumenty akcji należy składać osobiście w siedzibie Spółki tj. ul. Trakt Św. Wojciecha 394, 80-007 Gdańsk, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-15.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem. Złożone akcje zostaną przekształcone w formę zapisu elektronicznego w postaci rejestru akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Dom Maklerski BDM S.A. w Bielsku-Białej, wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 września 2020 roku.